نامـه جهت برقراری ببمـه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ mimplus.ir

بیمـه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونـه محاسبه مـی‌شود؟ این مـی‌تواند سوال بسیـاری از بیمـه‌شدگان مشمول بیمـه بیکاری باشد کـه در پاسخ بـه این گروه از مخاطبان حتما گفت: نامه جهت برقراری ببمه بیکاری مـیزان مقرری روزانـه بیمـه شده بیکار، نامه جهت برقراری ببمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یـا حقوق و یـا کارمزد روزانـه فرد بیمـه‌شده است.

.

.باید افزود: البته بـه مقرری افراد متاهل یـا متکفل، (تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل) بـه ازاء هر یک از آنـها بـه مـیزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، اما درون هر حال مجموع دریـافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد..همچنین درون این باره کـه طبق قانون تامـین اجتماعی «کمک هزینـه ازدواج» بـه چه افرادی تعلق مـی‌گیرد؟ حتما گفت کـه بر اساس قانون تامـین اجتماعی، کمک هزینـه ازدواج بـه افرادی تعلق مـی‌گیرد کـه دارای شرایط ذیل باشند:.۱ بیمـه شده طی پنج سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بـه مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمـه این مدت را پرداخته باشد..۲ درون تاریخ ازدواج، روابطه استخدامـی بیمـه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه).۳ ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمـی ثبت شده باشد..در مورد نحوه محاسبه «مبلغ کمک هزینـه کفن و دفن» نیز مـی‌توان گفت: مبلع هزینـه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمولر حق بیمـه زمان فوت بیمـه شده است.

.

منبع: خبرگزاری ایسنا

.

———————————————————-

لینک مرتبط :

قانون بیمـه بیکاری + آیین نامـه اجرایی آن

.

نامـه جهت برقراری ببمـه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ mimplus.ir نسخه قابل چاپنامـه جهت برقراری ببمـه بیکاری «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ mimplus.ir برچسب ها: «بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟, بيمـه بيكاري متاهل, محاسبه بيمـه بيكاري, نحوه محاسبه بيمـه بيكاري نوشته: مدیر سایت تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۱ آمار : 48,088 بازدید . نامه جهت برقراری ببمه بیکاری . نامه جهت برقراری ببمه بیکاری
[«بیمـه بیکاری» متاهلین چگونـه محاسبه مـیشود؟ نامه جهت برقراری ببمه بیکاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 15:17:00 +0000